Thỏa thuận khách hàng

1. Các quy định chung và Đối tượng của Thỏa thuận

1.1. Thỏa thuận Dịch vụ này được thực hiện giữa TT fx (sau đây gọi là Công ty), và người đã điền đơn đăng ký trên trang web của Công ty hoặc trên sàn giao dịch và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ và các phụ lục khi đăng ký (sau đây gọi là Khách hàng). (Các) Đại lý thanh toán mà Công ty thuê để thực hiệncác Hoạt động phi thương mại theo Thỏa thuận này cũng đồng ý thỏa thuận này. (Các) Đại lý thanh toán được trình bày trong Thỏa thuận này. Công ty, (các) Đại lý thanh toán và Khách hàng được gọi chung là các Bên.

1.2. Các tài liệu sau đây là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận Dịch vụ này (phụ lục của Thỏa thuận Dịch vụ này):

a. Chính sách về các hoạt động giao dịch;

b. Chính sách về giao dịch phi thương mại và chính sách KYC/AML;

c. Tuyên bố rủi ro:

d. Các tài liệu khác được đăng tải trong phần Thông tin pháp lý trên trang web của Công ty hoặc trên trạm giao dịch.

Công ty có thể đơn phương thay đổi danh sách, các tiêu đề và nội dung các phụ lục của Thỏa thuận này. Công ty có thể bổ sung các phụ lục mới vào Thỏa thuận hoặc xóa bỏ các phụ lục hiện tại mà không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào cho điều khoản này trong Thỏa thuận.

Nội dung của Thỏa thuận Dịch vụ và các phụ lục được gọi chung là Thỏa thuận. 1.3. Thỏa thuận là lời đề nghị được đăng tải trên trang web của Công ty, được xem là lời đề nghị ký kết Thỏa thuận này với các điều khoản được trình bày trong đây. Lời đề nghị không có tính công khai. Công ty có quyền tùy ý từ chối ký Thỏa thuận với bất kỳ người nào mà không cần giải thích lý do từ chối. Nếu khách hàng đã đăng ký, công ty có quyền chấm dứt mối quan hệ hợp đồng và chặn quyền truy cập vào trạm giao dịch. Khi khách hàng đăng ký trên trang web của Công ty hoặc trên trạm giao dịch, khách hàng chấp nhận vô điều kiện các điều khoản trong Thỏa thuận này. Sau khi Công ty nhận tiền gửi vào tài khoản giao dịch của Khách hàng, mỗi giao dịch của Khách hàng khi sử dụng trạm giao dịch hoặc bảng điều khiển cá nhân đều tuân theo Thỏa thuận này.

1.3. Thỏa thuận là lời đề nghị được đăng tải trên trang web của Công ty, được xemlà lời đề nghị ký kết Thỏa thuận này với các điều khoản được trình bày trong đây. Lời đề nghị không có tính công khai. Công ty có quyền tùy ý từ chối ký Thỏa thuận với bất kỳ người nào mà không cần giải thích lý do từ chối. Nếu khách hàng đã đăng ký, công ty có quyền chấm dứt mối quan hệ hợp đồng và chặn quyền truy cập vào trạm giao dịch. Khi khách hàng đăng ký trên trang web của Công ty hoặc trên trạm giao dịch, khách hàng chấp nhận vô điều kiện các điều khoản trong Thỏa thuận này. Sau khi Công ty nhận tiền gửi vào tài khoản giao dịch của Khách hàng, mỗi giao dịch của Khách hàng khi sử dụng trạm giao dịch hoặc bảng điều khiển cá nhân đều tuân theo Thỏa thuận này.

1.4. Khách hàng phải xem xét kỹ các điều khoản trong Thỏa thuận này. Khi chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận này, Khách hàng đồng ý với các điều khoản trong tất cả các phụ lục nói trên và xác nhận rằng họ là người trưởng thành, có năng lực pháp lý, và không phải là cư dân của quốc gia mà các hoạt động giao dịch được thực hiện với các công cụ do Công ty cung cấp có thể được xem là trái phép.

1.4.1. Mọi thông tin được cung cấp khi Khách hàng đăng ký cũng như trong quá trình thực hiện Thỏa thuận là đúng, chính xác, đáng tin cậy và đầy đủ trong mọi khía cạnh; Khách hàng tự hoàn tất mẫu đăng ký;

1.4.2. Khách hàng có quyền cần thiết để ký Thỏa thuận này, gửi các yêu cầu và đặt lệnh, và hoàn tất các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản trong Thỏa thuận;

1.4.3. Khách hàng sẽ đích thân thực hiện mọi hoạt động thương mại và phi thương mại trên danh nghĩa của mình, bằng chi phí của riêng mình, và họ sẽ không sử dụng số tiền vay mượn hoặc nhận được từ các khách hàng khác của Công ty hoặc từ các bên thứ ba để thực hiện giao dịch. Khách hàng sẽ được hướng dẫn bởi các nguyên tắc chính trực, trung thực và hợp lý; Khách hàng sẽ không thực hiện các hoạt động phối hợp với các Khách hàng khác của Công ty nhằm gây thiệt hại cho Công ty; Khách hàng sẽ không sử dụng các tính năng kỹ thuật của hệ thống được sử dụng để cập nhật các chào giá trong trạm giao dịch, và sẽ không sử dụng các lỗi, khuyết điểm và điểm yếu của phần mềm mà khách hàng khám phá được trong trạm giao dịch nhằm mục đích thu lợi; Khách hàng sẽ không sử dụng các biện pháp và cách thức vô nguyên tắc và không trung thực để hoàn tất giao dịch (hoạt động) với Công ty; Khách hàng sẽ không sử dụng thông tin tay trong, bảo mật hoặc bất kỳ thông tin nào khác để có lợi thế không công bằng các loại khi thực hiện giao dịch với Công ty và/hoặc nhằm gây thiệt hại cho Công ty;

1.4.4. Khách hàng sẽ tuân theo các quy tắc pháp lý, bao gồm các đạo luật quốc tế nhằm ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp, gian lận tài chính, rửa tiền;

1.4.5. Khách hàng sẽ không sử dụng trạm giao dịch hoặc trang web của Công ty để hỗ trợ các hoạt động tài chính trái phép và bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác;

1.4.6. Số tiền mà Khách hàng chuyển vào tài khoản của Công ty có nguồn gốc hợp pháp; Khách hàng sở hữu hợp pháp số tiền này và có quyền sử dụng; tài khoản của Khách hàng sẽ không được nạp thêm tiền từ tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử do các bên thứ ba sở hữu; Khách hàng sẽ không chuyển tiền vào tài khoản khách hàng của bên thứ ba hoặc rút tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản ngân hàng hoặc ví tiền điện tử của các bên thứ ba;

1.4.7. Mọi hoạt động của Khách hàng thực hiện theo Thỏa thuận này sẽ không vi phạm pháp luật, quy định, pháp chế, luật lệ và quy tắc có thể áp dụng đối với Khách hàng hoặc trong quyền tài phán mà họ cư ngụ, hoặc các quy định trong bất kỳ thỏa thuận nào khác ràng buộc Khách hàng , hoặc liên quan đến bất kỳ tài sản nào của Khách hàng;

1.4.8. Khách hàng sẽ sử dụng thiết bị của mình và kết nối với sàn giao dịch bằng các kênh và phương tiện giao tiếp (bao gồm số điện thoại, địa chỉ IP, v.v.) thuộc quyền sở hữu để thực hiện các hoạt động; Khách hàng sẽ không sử dụng thiết bị của bên thứ ba, công cụ ẩn danh hoặc thiết bị khác và các công cụ của bên thứ ba, hoặc không sử dụng các thiết bị và công cụ giúp ẩn địa chỉ IP thực tế, vị trí thực sự, và địa điểm kết nối của Khách hàng với sàn giao dịch;

1.4.9. Khách hàng không phải là công chức nhà nước, không phải là người giữ chức vụ chính trị quan trọng hoặc có thành viên trong gia đình hoặc người thân của người giữ chức vụ chính trị quan trọng, không phải là người có liên quan gần gũi với người giữ chức vụ chính trị quan trọng. Công ty hiểu và sử dụng tùy ý các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản này theo các tiêu chuẩn của luật quốc tế và/hoặc luật pháp của một chính phủ cụ thể, các thuật ngữ và định nghĩa được chấp nhận chung, và các thông lệ kinh doanh thông thường.

1.5. Nội dung của Thỏa thuận này xác định các điều kiện chung khi thực hiện giao dịch bởi các Bên, thông tin và thủ tục được trình bày trong Thỏa thuận này. Công ty tùy ý thiết lập và có thể thay đổi các điều kiện thiết yếu của các giao dịch, có thể đề ra các giới hạn về số lượng giao dịch được thực hiện đồng thời và giới hạn số lượng giao dịch mà Khách hàng có thể thực hiện trong khoảng thời gian mà Công ty đề ra.

2. Trao đổi và cung cấp thông tin

2.1. Để giao tiếp với Khách hàng, Công ty có thể sử dụng các kênh và phương thức giao tiếp sau đây: -E-mail;
-giao tiếp bằng fax;
-Điện thoại (giao tiếp bằng giọng nói và gửi tin nhắn);
-Thư gửi qua đường bưu điện;
-các loại thông điệp khác nhau được gửi đến Khách hàng trong trạm giao dịch, khu vực cá nhân, cửa sổ trình duyệt, v.v. (thông báo nhanh, nhắc nhở, tin nhắn dịch vụ, v.v.);
-Các kênh chính thức của Công ty trên mạng xã hội;
-Thông báo trên trang web của Công ty;
-Bất kỳ cách thức và kênh liên lạc nào khác, được biết cả ở hiện tại và sẽ xuất hiện trong tương lai.

2.2. Để liên lạc có hiệu quả với Khách hàng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến các giao dịch của Khách hàng, Công ty sẽ sử dụng thông tin liên lạc do Khách hàng cung cấp trong khi đăng ký hoặc được chỉnh sửa theo điều 4.4 của Thỏa thuận. Khách hàng đồng ý nhận thông điệp từ Công ty vào bất kỳ lúc nào.

2.3. Mọi thư từ (giấy tờ, chú ý, xác nhận, thông báo, báo cáo, v.v.) được xem là Khách hàng đã nhận được:
1) trong vòng một (1) giờ nếu được gửi đến địa chỉ e-mail của Khách hàng (email);
2) ngay lập tức nếu được gửi bằng fax;
3) ngay lập tức sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại;
4) ngay lập tức sau khi được gửi bằng tin nhắn SMS;
5) sau bảy (7) ngày nếu được gửi qua đường bưu điện;
6) ngay lập tức sau khi thông báo được công bố trên trang web của Công ty.

2.4. Khách hàng có quyền sử dụng e-mail và số điện thoại được nêu trong Thỏa thuận này và trên trang web của Công ty để liên lạc với Công ty.

2.5. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp Khách hàng có hành vi không thích hợp trong khi trò chuyện với nhân viên Công ty, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này.

2.6. Công ty có quyền sử dụng thông tin liên lạc mà Khách hàng đã cung cấp để gửi tài liệu thông tin, tiếp thị, quảng cáo, tin nhắn dịch vụ và để giải quyết các công việc khác. Công ty sẽ tùy ý xác định tần suất gửi thông điệp đến Khách hàng. Nếu Khách hàng muốn ngưng nhận thông tin (và thông điệp khác) từ Công ty, Khách hàng phải hủy đăng ký bằng cách nhấn vào đường liên kết "Hủy đăng ký" (nếu có trong định dạng thông điệp) hoặc liên lạc với bộ phận hỗ trợ.

3. Các điều khoản sử dụng dịch vụ của Công ty

3.1. Khi đăng ký, Khách hàng cam kết cung cấp thông tin nhận diện chính xác và đáng tin cậy theo các yêu cầu trong mẫu đăng ký của Khách hàng.

3.2. Sau khi đăng ký thành công, Khách hàng sẽ được phép truy cập vào trạm giao dịch, có khả năng chuyển tiền đến Tài khoản của Khách hàng (gửi tiền vào Tài khoản của Khách hàng để có thể thực hiện giao dịch với các công cụ) và có thể thực hiện các hoạt động khác.

3.3. Khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin nhận diện và liên lạc của mình (trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi thay đổi) bằng cách thực hiện các thay đổi thích hợp trên trạm giao dịch hoặc bằng cách khác mà Công ty đề nghị. Để nhận diện Khách hàng vào bất kỳ lúc nào sau khi đăng ký, Công ty có quyền yêu cầu bất kỳ giấy tờ nhận diện nào của Khách hàng (những giấy tờ này bao gồm giấy tờ chứng minh nhận diện, giấy tờ xác nhận địa chỉ cư ngụ; giấy tờ chứng minh điều kiện tài chính của Khách hàng, và bất kỳ giấy tờ nào khác tùy ý Công ty quyết định). Công ty có quyền tạm ngưng các hoạt động thương mại và/hoặc phi thương mại trong tài khoản của Khách hàng nếu phát hiện các thông tin nhận diện của Khách hàng không chính xác hoặc không đúng; và nếu Khách hàng không cung cấp giấy tờ yêu cầu, Công ty có quyền chặn việc truy cập của Khách hàng vào trạm giao dịch đến khi Khách hàng hoàn tất thủ tục nhận diện. Công ty có quyền yêu cầu Khách hàng tiến hành thủ tục nhận diện thông qua cuộc họp cá nhân với đại diện được ủy quyền của Công ty và cung cấp các giấy tờ. Công ty có toàn quyền yêu cầu danh sách các loại giấy tờ.

3.4. Việc truy cập vào trạm giao dịch được bảo vệ bằng mật khẩu.

3.4.1. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng việc truy cập vào trạm giao dịch được bảo vệ bằng mật khẩu do chính Khách hàng tự đặt ra trong khi đăng ký. Khách hàng không có quyền chuyển mật khẩu của trạm giao dịch cho các bên thứ ba.

3.4.2. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm về việc bảo vệ mật khẩu và ngăn không cho bên thứ ba truy cập trái phép.

3.4.3. Tất cả các lệnh được thực hiện thông qua trạm giao dịch bằng mật khẩu của Khách hàng sẽ được xem là do Khách hàng thực hiện, trừ khi Công ty có thiết lập khác.

3.4.4. Bất kỳ người nào truy cập vào trạm giao dịch bằng cách nhập mật khẩu của Khách hàng sẽ được nhận biết là Khách hàng, trừ khi Công ty có thiết lập khác.

3.4.5. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thất thoát nào mà Khách hàng có thể phải chịu trong trường hợp mất cắp, thất lạc hoặc tiết lộ mật khẩu cho bên thứ ba, hoặc trong trường hợp sử dụng trái phép thông tin đăng ký bởi các bên thứ ba.

3.5. Khách hàng có quyền thay đổi mật khẩu vào trạm giao dịch hoặc sử dụng thủ tục khôi phục mật khẩu do Công ty thiết lập

4. Thủ tục xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp

4.1. Các Bên đồng ý rằng họ sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp giữa Công ty và Khách hàng liên quan đến các giao dịch, tính toán khoản tiền thanh toán và các hoạt động khác được cung cấp theo Thỏa thuận này bằng hình thức thương lượng.

4.2. Nếu phát sinh tranh chấp, Khách hàng có quyền nộp yêu cầu/khiếu nại lên Công ty hoặc gửi tuyên bố/thông báo đến Công ty. Mọi kháng nghị/khiếu nại/tuyên bố/thông báo liên quan đến các giao dịch do Khách hàng thực hiện sẽ được gửi theo các yêu cầu sau đây:

4.2.1. các kháng nghị/khiếu nại/tuyên bố/thông báo sẽ được gửi bằng văn bản;

4.2.2. các kháng nghị/khiếu nại/tuyên bố/thông báo bao gồm những thông tin sau đây: Họ, tên, e-mail của Khách hàng, Số tài khoản của Khách hàng, ngày giờ tranh chấp, mô tả tóm tắt tranh chấp, yêu cầu của Khách hàng; số tiền yêu cầu và tính toán hợp lý (nếu tuyên bố cần phải được đánh giá tiền tệ); các tình huống dẫn đến kháng nghị và bằng chứng xác nhận trường hợp đó, bao gồm các đối chiếu với những điều khoản trong Thỏa thuận này (các phụ lục theo đó) mà theo ý kiến của Khách hàng là bị vi phạm; danh sách các giấy tờ và bằng chứng khác được gửi kèm theo yêu cầu (khiếu nại) được Khách hàng chứng thực; các thông tin cần thiết khác để giải quyết tranh chấp;

4.2.3. các kháng nghị/khiếu nại/tuyên bố/thông báo phải do Khách hàng gửi đi trong vòng 5 (năm) ngày làm việc sau khi xảy ra sự kiện dẫn đến việc nộp yêu cầu (khiếu nại) tương ứng. Khách hàng đồng ý rằng việc chậm trễ nộp yêu cầu (khiếu nại) sẽ dẫn đến việc yêu cầu bị từ chối xem xét;

4.2.4. các kháng nghị/yêu cầu/khiếu nại/thông báo có thể được gửi đi bằng email cs@forexcf.com, bằng thư có đảm bảo hoặc thư có dịch vụ thư bảo đảm có hồi báo, hoặc sử dụng hình thức giao tiếp khác có thể đảm bảo việc gửi thông điệp thành công (bao gồm chuyển fax) hoặc yêu cầu có chữ ký. Các yêu cầu/khiếu nại/tuyên bố/thông báo được thực hiện và gửi bằng cách khác sẽ không được xem xét.

4.3. Các yêu cầu/khiếu nại/tuyên bố/thông báo không bao gồm:
(a) Đánh giá tình huống tranh luận về mặt cảm xúc;
(b) Các câu trình bày khó chịu nhằm vào Công ty;
(c) Lời phỉ báng.

4.4. Để hồi âm yêu cầu/khiếu nại/tuyên bố/thông báo, Công ty có quyền yêu cầu thêm giấy tờ và thông tin từ Khách hàng. Yêu cầu/khiếu nại/tuyên bố/thông báo được xem xét trên cơ sở dữ liệu do Khách hàng tuyên bố và lịch sử đăng nhập từ máy chủ của Công ty. Lịch sử đăng nhập từ máy chủ Công ty được ưu tiên sử dụng so với các bằng chứng khác. Công ty không chịu trách nhiệm về các giao dịch không hoàn chỉnh và sẽ không bồi thường bất kỳ thiệt hại tài chính hoặc tinh thần nào mà Khách hàng phải chịu đối với những gì Khách hàng cho là tổn thất lợi nhuận. Khi xem xét tranh chấp, Công ty sẽ không xem xét đến các thông tin Khách hàng cung cấp từ dữ liệu của các công ty và trang web khác.

4.5. Công ty có quyền từ chối yêu cầu/khiếu nại/tuyênbố/thông báo nếu các điều khoản trong phần này không được đáp ứng.

4.6. Công ty phải xem xét yêu cầu/khiếu nại/tuyên bố/thông báo trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nộp.

4.7. Nếu Công ty không giải quyết yêu cầu/khiếu nại/tuyên bố/thông báo của Khách hàng bằng thủ tục giải quyết tranh chấp nói trên, Khách hàng có quyền nộp yêu cầu xem xét lên Ủy Ban Tài Chính.

4.8. Ngoài thủ tục giải quyết tranh chấp được đề cập trong điều 4.2.-5.7., Khách hàng có quyền nộp yêu cầu lên tòa án, với điều kiện là thủ tục giải quyết tranh chấp bắt buộc đã được tuân theo. Thủ tục giải quyết tranh chấp được xem là đã tuân theo nếu: a) hình thức và nội dung kháng nghị tuân theo các yêu cầu trong điều 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.; b) kháng nghị được gửi đến địa chỉ đăng ký của Công ty; c) Khách hàng có xác nhận rằng Công ty đã nhận được kháng nghị; d) thời gian hồi âm kháng nghị đã hết. Thời hạn trả lời kháng nghị là 60 (sáu mươi) ngày sau khi Công ty nhận được yêu cầu.

4.9. Nếu xảy ra tranh chấp, Công ty có quyền chặn hoàn toàn hay một số giao dịch trong tài khoản của Khách hàng cho đến khi giải quyết xong tranh chấp hoặc cho đến khi các Bên đạt được thỏa thuận tạm thời.

5. Quy định

5.1. Thỏa thuận này được thực hiện tại nước đăng ký của Công tyvà bị chi phối bởi luật pháp của quốc gia đăng ký của Công ty. Các dịch vụ trong Thỏa thuận này được cung cấp tại quốc gia đăng ký của Công ty.

5.2. Khách hàng đồng ý một cách không điều kiện rằng:
(a) tòa án tại quốc gia đăng ký của Công ty có quyền tài phán và sẽ xử lý bất kỳ vụ
kiện pháp lý nào liên quan đến Thỏa thuận này;
(b) tuân theo quyền tài phán của tòa án tại quốc gia đăng ký của Công ty;
(c) từ chối phản đối bất kỳ thủ tục tố tụng nào tại các tòa án nào kể trên;
(d) đồng ý không bao giờ kháng nghị rằng các tòa án trên không thoải mái hoặc
không có hiệu lực pháp lý đối với Khách hàng.

6. Bất khả kháng

6.1. Nếu Công ty có đủ cơ sở, Công ty có thể tuyên bố sự kiện bất khả kháng. Công ty sẽ thực hiện các bước thích hợp để thông báo cho Khách hàng biết về sự kiện bất khả kháng xảy ra. Tình huống bất khả kháng bao gồm (nhưng không giới hạn):
(a) bất kỳ hành động, sự kiện hoặc hiện tượng nào (bao gồm nhưng không giới hạn đình công, nổi loạn công chúng hoặc náo động dân sự, tấn công khủng bố, chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, cúp điện, hư hỏng liên lạc, phần mềm hoặc thiết bị điện tử, sự cố trong bất kỳ loại ổ cứng hoặc phần mềm nào, không ổn định trong chuỗi chào giá, bất kỳ gián đoạn hoặc không có khả năng thanh khoản dịch vụ của nhà cung cấp, v.v.) mà theo ý kiến hợp lý của Công ty dẫn đến việc mất ổn định thị trường hoặc các thị trường của một hoặc một vài tài sản (công cụ);
b) tạm ngưng, phá sản hoặc đóng cửa bất kỳ thị trường nào hoặc không có cơ sở sự kiện nào mà Công ty căn cứ vào đó để chào giá, hoặc đề ra các giới hạn hoặc điều kiện giao dịch đặc biệt hoặc không tiêu chuẩn trong bất kỳ thị trường nào hoặc về bất kỳ sự kiện nào.

6.2. Nếu Công ty xác định tình trạng bất khả kháng xảy ra, Công ty có quyền (mà không ảnh hưởng đến các quyền khác của Công ty) thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây mà không cần có văn bản thông báo trước và vào bất kỳ lúc nào:
a) hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch mở của Khách hàng;
(b) tạm ngưng hoặc thay đổi việc áp dụng một hoặc tất cả các quy định trong Thỏa thuận trong thời gian tồn tại tình trạng bất khả kháng khiến Công ty không thể hoàn thành các quy định đó;
c) thực hiện hoặc ngược lại, không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với Công ty, Khách hàng và những khách hàng khác nếu Công ty nhận thấy điều đó là hợp lý trong những trường hợp có cơ sở đầy đủ.

6.3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành (hoàn thành không đúng cách) nghĩa vụ nếu việc đó xảy ra do các tình huống bất khả kháng.

7. Trách nhiệm của các Bên

7.1. Trách nhiệm của các Bên được xác định bởi các quy định trong Thỏa thuận và trong các phụ lục kèm theo.

7.2. Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các thiệt hại thực sự gây ra cho Khách hàng do việc cố ý không hoàn thành nghĩa vụ của Công ty theo Thỏa thuận này. Công ty chịu trách nhiệm về hành động của nhân viên, phòng ban, và đại lý thanh toán của mình như thể đó là hành động của chính mình.

7.3. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trước Công ty về các thiệt hại mà Công ty phải chịu do lỗi của Khách hàng, bao gồm:
a) các thiệt hại gây ra do Khách hàng không cung cấp (hoặc chậm trễ cung cấp) bất kỳ giấy tờ nào cần được cung cấp cho Công ty theo Thỏa thuận này và các phụ lục kèm theo, cũng như về các thiệt hại gây ra cho Công ty do bất kỳ thông tin giả mạo nào có trong hồ sơ mà Khách hàng cung cấp;
b) các thiệt hại gây ra cho Công ty do lạm dụng các dịch vụ mà Công ty cung cấp cho Khách hàng, cụ thể là các thiệt hại (thất thoát) gây ra cho Công ty do sử dụng thuật toán tự động hóa và người máy hóa để thực hiện giao dịch và/hoặc các phần mềm, thiết bị, phương thức và kỹ thuật đặc biệt để vi phạm và góp phần vào hành vi vi phạm các nguyên tắc chính trực, trung thực và công bằng khi giao dịch;
c) các thiệt hại do Khách hàng gây ra do hành động phối hợp với các khách hàng khác của Công ty và/hoặc của các cá nhân liên kết với Khách hàng nhằm gây thiệt hại cho Công ty, và các thiệt hại khác mà Khách hàng gây ra cho Công ty qua việc sử dụng phương thức và cách thức không công bằng và trung thực khác để thực hiện giao dịch với Công ty, bao gồm sử dụng các khoản thưởng. Bất kể tình huống như thế nào, những người liên kết với Khách hàng sẽ được xác định là người thân có quan hệ họ hàng với Khách hàng; các thành viên gia đình, vợ chồng hoặc các mối quan hệ khác; những người sống tại cùng địa chỉ với Khách hàng; những người sử dụng cùng thiết bị với Khách hàng; những khách hàng của Công ty được giới thiệu bởi cùng đối tác Công ty hoặc Khách hàng; cũng như những người tham gia vào bất kỳ hoạt động chung nào, có hoặc không có sự hình thành của đơn vị pháp lý. Công ty có quyền mở rộng danh sách các tình huống và tiêu chuẩn mà theo đó Khách hàng và các bên thứ ba có thể được công nhận là liên kết với nhau;
(d) nếu có đủ cơ sở giả định rằng Khách hàng cố gắng sử dụng trái phép phần mềm do Công ty cung cấp và tiền được chuyển vào Tài khoản của Công ty;
e) các thiệt hại mà Công ty phải chịu do khoản lợi nhuận từ việc sử dụng biện pháp khai thác kỹ thuật khi cập nhật các chào giá trên trạm giao dịch, cũng như do lợi nhuận từ việc khai thác các lỗi phần mềm và điểm yếu của trạm giao dịch;
f) các thiệt hại mà Công ty phải chịu do Khách hàng sử dụng thông tin bên trong, bảo mật cũng như bất kỳ thông tin nào khác của Công ty, đem lại cho Khách hàng bất kỳ hình thức lợi thế nào khi hoàn thành giao dịch với Công ty. Công ty có quyền khấu trừ các khoản thất thoát nói trên từ Tài khoản của Khách hàng và/hoặc tài khoản của người khác (với điều kiện là thiết bị kỹ thuật và thiết bị khác do Công ty quản lý xác định rằng những tài khoản đó thực tế thuộc về Khách hàng (hoặc tòng phạm của Khách hàng)). Công ty cũng có quyền chặn các giao dịch của Khách hàng trên trạm giao dịch và khu vực cá nhân khi Công ty có đầy đủ cơ sở để nghi ngờ những hành động đó (bao gồm những hành động được thực hiện cùng với các khách hàng khác) nhằm gây thiệt hại cho Công ty. Công ty có quyền ghi nợ số tiền từ tài khoản của Khách hàng trong trường hợp này.

7.4. Nếu Khách hàng vi phạm Thỏa thuận này, Công ty có quyền:

7.4.1. Xem lại phạm vi nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với Khách hàng và thay đổi dữ liệu (số dư) trong Tài khoản của Khách hàng.

7.4.2. Tạm ngưng cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng, chặn việc truy cập vào trạm giao dịch. Nếu Công ty chặn việc truy cập của Khách hàng vào trạm giao dịch, Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện tất cả các bước cần thiết để loại bỏ lý do Khách hàng bị chặn truy cập vào trạm giao dịch. Nếu Khách hàng không thực hiện bất kỳ phương thức và hành động nào để loại bỏ lý do Khách hàng bị chặn truy cập trong vòng 30 (ba mươi) ngày, thì Công ty có thể rút toàn bộ số tiền từ tài khoản giao dịch. Công ty phải gửi lại toàn bộ số tiền đã rút vào tài khoản giao dịch của Khách hàng nếu Khách hàng thỏa mãn mọi yêu cầu cần thiết để ngưng tình trạng bị chặn trên trạm giao dịch.

7.5. Nếu Khách hàng vi phạm các tuyên bố và đảm bảo trong điều 1.4. và 1.4.1. – 1.4.9. của Thỏa thuận, Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng; hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng; đóng một, một vài hoặc tất cả các tài khoản của Khách hàng vào bất kỳ lúc nào tùy ý; ngưng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, và hoàn trả hoặc không số tiền trên tài khoản của Khách hàng.

7.6. Công ty không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại, thất thoát, thua lỗ, sự mất cơ hội nào (do tính bất ổn của thị trường), các chi phí hoặc thiệt hại mà Khách hàng phải chịu do thực hiện giao dịch, theo các điều khoản trong Thỏa thuận này.

7.7. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin được trình bày trong trạm giao dịch của Khách hàng và thông tin trong Máy chủ Công ty khi xác định kết quả tài chính của giao dịch của Khách hàng. Để giải quyết sự khác biệt này, Công ty sẽ điều chỉnh dữ liệu trong trạm giao dịch theo thông tin có trong máy chủ Công ty.

7.8. Công ty không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của Khách hàng nếu những thiệt hại đó đến từ việc bị tấn công bởi hacker, tai nạn (hư hỏng) mạng lưới máy tính, mạng liên lạc, dây điện hoặc hệ thống viễn thông, v.v. Điều này được áp dụng dụng trực tiếp lên các điều kiện giao dịch thiết yếu của Khách hàng hoặc để đảm bảo các thủ tục hoạt động khác của Công ty xảy ra không do lỗi của Công ty.

7.9. Công ty không chịu trách nhiệm về hư hỏng kỹ thuật và/hoặc gián đoạn kỹ thuật đối với các hoạt động trên trạm giao dịch xảy ra do hacker tấn công, tai nạn (hư hỏng) mạng lưới máy tính, mạng liên lạc, đường dây điện hoặc hệ thống viễn thông, v.v. hoặc về các thất thoát do sự hư hỏng và/hoặc gián đoạn đó gây ra.

7.10. Công ty không chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch mà Khách hàng quyết định dựa trên tài liệu phân tích do Công ty và/hoặc các bên thứ ba cung cấp. Khách hàng được thông báo rằng các giao dịch được thực hiện theo Thỏa thuận này có rủi ro không nhận được khoản thu nhập dự kiến và rủi ro thua lỗ một phần hay toàn bộ số tiền mà Khách hàng đã chuyển vào Tài khoản của mình. Khách hàng công nhận rằng nếu Công ty không có lỗi, không cố ý không hoàn thành các nghĩa vụ hoặc chểnh mảng nghiêm trọng, thì Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thất thoát, chi phí, phí tổn và thiệt hại nào của Khách hàng do việc thông tin được cung cấp cho Khách hàng không chính xác, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về các hoạt động giao dịch của Khách hàng. Mặc dù Công ty có quyền hủy bỏ hoặc đóng bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng trong những trường hợp cụ thể như được trình bày trong Thỏa thuận này, mọi giao dịch của Khách hàng từ thông tin không chính xác hay lỗi sẽ vẫn có hiệu lực và có tính ràng buộc đối với cả Khách hàng và Công ty.

7.11. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thất thoát nào mà Khách hàng có thể phải chịu trong trường hợp trộm cắp, thất lạc hoặc tiết lộ mật khẩu của mình trên trạm giao dịch cho các bên thứ ba. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm về việc bảo vệ mật khẩu và ngăn không cho bên thứ ba truy cập trái phép.

7.12. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành (hoàn thành không thích hợp) nghĩa vụ theo Thỏa thuận này nếu việc thực hiện bị cản trở bởi các trường hợp bất khả kháng.

7.13. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, đặc biệt là các thiệt hại do nguyên nhân ngẫu nhiên hay do hành động của Khách hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn, thua lỗ, mất khoản tiền lời dự kiến hoặc mất khoản thu nhập, cho dù Khách hàng đã được Công ty thông báo về khả năng thiệt hại đó. Tổn thất không dẫn đến thiệt hại bằng tiền không được bồi hoàn.

8. Thời hạn và Chấm dứt Thỏa thuận

8.1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi ký (Khách hàng đăng ký trên trang web hoặc trên trạm giao dịch của Công ty) và sẽ hợp lệ trong thời gian không giới hạn.

8.2. Một Bên có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này:

8.2.1. Thỏa thuận sẽ được xem là do Công ty tự ý chấm dứt kể từ ngày được nêu cụ thể trong thông báo mà Công ty gửi đến Khách hàng;

8.2.2. Thỏa thuận được xem là Khách hàng tự ý chấm dứt khi hết hạn 5 (năm) ngày làm việc sau khi Công ty nhận được văn bản thông báo của Khách hàng về việc chấm dứt Thỏa thuận, với điều kiện là Khách hàng không có nghĩa vụ nào chưa hoàn tất theo Thỏa thuận này. Khách hàng sẽ gửi thông báo chấm dứt Thỏa thuận này đến địa chỉ của Công ty, được nêu trong Điều 1.1 của Thỏa thuận, hoặc đến địa chỉ email cs@forexcf.com.

8.3. Thỏa thuận này được xem là được chấm dứt đối với các Bên từ khi các nghĩa vụ của Khách hàng và của Công ty đối với các giao dịch thực hiện trước đó được hoàn tất đầy đủ và mọi khoản nợ của mỗi Bên đã được hoàn lại.

9. Các quy định cuối

9.1. Mọi sửa đổi và bổ sung Thỏa thuận này và các phụ lục sẽ chỉ do phía Công ty thực hiện. Mọi sửa đổi và bổ sung do Công ty thực hiện và không liên quan đến các trường hợp cụ thể trong Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày Công ty nêu ra.

9.2. Các sửa đổi và bổ sung do Công ty thực hiện đối với Thỏa thuận này và các phụ lục kèm theo do sửa đổi pháp chế và các quy định chi phối đối tượng của thỏa thuận này, cũng như các quy tắc và hợp đồng của hệ thống giao dịch do Công ty sử dụng để hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ có hiệu lực đồng thời với các sửa đổi trong tài liệu nói trên.

9.3. Bắt đầu vào ngày có hiệu lực, các sửa đổi và bổ sung do Công ty thực hiện sẽ áp dụng như nhau đối với mọi Khách hàng, bao gồm những người đã ký thỏa thuận trước khi các sửa đổi có hiệu lực.

9.4. Để đảm bảo rằng Khách hàng ký Thỏa thuận biết về các sửa đổi và bổ sung trước khi các sửa đổi và bổ sung này có hiệu lực, Khách hàng sẽ truy cập vào trang web của Công ty hoặc sàn giao dịch hoặc thông qua những người được ủy quyền ít nhất mỗi tuần một lần để tìm hiểu thông tin về các sửa đổi và/hoặc bổ sung đã được thực hiện.

9.5. Khi Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân cho Công ty ở bất kỳ hình thức nào và theo bất kỳ cách thức nào (khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên trang web của Công ty, thông qua các bên đối tác của Công ty, v.v.) cho phép Công ty và các đối tác của họ xử lý tự động và không tự động các dữ liệu cá nhân được cung cấp để hoàn tất Thỏa thuận này, thực hiện các chiến dịch quảng cáo, cung cấp thông tin quảng cáo, và tài liệu tiếp thị, thông tin về các chiến dịch và sự kiện do Công ty tổ chức, và các mục đích khác do Công ty xác định, cụ thể là: để thu thập, ghi chép, hệ thống hóa, tích lũy, lưu giữ, điều chỉnh (cập nhật, chỉnh sửa), trích, chuyển (phân phối, cho quyền truy cập), loại bỏ tư cách, chặn, xóa, phá hủy, và chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới. Sự chấp thuận có hiệu lực trong thời gian 75 năm (hoặc cho đến khi hết hạn thời gian lưu giữ đối với thông tin tương ứng hoặc tài liệu có thông tin nói trên được xác định theo luật có hiệu lực tại địa chỉ của Công ty). Sự chấp thuận có thể được thu hồi theo quy định bằng cách gửi bản trình bày thích hợp đến địa chỉ của Công ty. Thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của Công ty. Công ty đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp, trừ những trường hợp do luật pháp hiện hành quy định và bất khả kháng.

9.6. Khách hàng có quyền sử dụng thông tin được cung cấp cho Khách hàng dù bằng lời hay bằng văn bản bởi Công ty hoặc bởi các bên thứ ba, tiếp cận những thông tin được phép trong phạm vi dịch vụ theo Thỏa thuận để thực hiện các giao dịch theo Thỏa thuận này. Khách hàng không có quyền phân phát, chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin nói trên, hoặc lưu giữ thông tin trong bản sao lưu riêng biệt. Trong bất kỳ tình huống nào, phạm vi thẩm quyền được cấp cho Khách hàng về thông tin do các bên thứ ba đăng tải sẽ không vượt quá phạm vi thẩm quyền mà Công ty có được từ bên thứ ba. Công ty không đảm bảo rằng thông tin do các bên thứ ba đăng tải là xác thực, chính xác, còn hiệu lực và sẽ được cung cấp liên tục mà không gián đoạn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch (thua lỗ, thất thoát, mất thu nhập, thương tổn ý chí, v.v.) mà Khách hàng quyết định thực hiện căn cứ vào thông tin được cung cấp cho Khách hàng bằng lời hoặc bằng văn bản bởi Công ty hoặc các bên thứ ba.

9.7. Công ty có quyền chuyển toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này và các phụ lục kèo theo cho bên thứ ba nếu người đó cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Thỏa thuận này. Một số trường hợp chuyển quyền và nghĩa vụ sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày mà Khách hàng được xem là đã nhận thông báo tương ứng theo Thỏa thuận này.

9.8. Khách hàng không có quyền chuyển nhượng quyền của mình, áp đặt các nghĩa vụ của mình hoặc chuyển quyền hoặc nghĩa vụ theo Thỏa thuận này mà không có văn bản đồng ý trước của Công ty. Nếu quy định này bị vi phạm, bất kỳ trường hợp chuyển nhượng hoặc nhượng lại nào sẽ được xem là không hợp lệ.

9.9. Công ty, các đối tác hoặc bất kỳ liên kết nào khác có thể có lợi ích quan trọng, liên quan hoặc thu xếp pháp lý về bất kỳ giao dịch nào trong trạm giao dịch hoặc trong phạm vi cá nhân, hoặc lợi ích quan trọng, liên quan hoặc thu xếp pháp lý trái với lợi ích của Khách hàng. Ví dụ như Công ty có thể:
(a) hành động là đối tác về bất kỳ giao dịch liên quan đến bất kỳ tài sản tài chính nào;
(b) đề nghị đối tác khác của Công ty làm đối tác cho hoạt động giao dịch;
(c) đề nghị và cung cấp dịch vụ cho các đối tác hoặc khách hàng khác của Công ty về giao dịch mà họ quan tâm, cho dù điều này trái với lợi ích của Khách hàng.

9.10. Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho Công ty hành động đối với Khách hàng và cho khách hàng nếu Công ty thấy thích hợp, dù có khả năng mâu thuẫn với quyền lợi hoặc sự tồn tại của một số quyền lợi tài chính về bất kỳ giao dịch nào trên trạm giao dịch hoặc trong khu vực cá nhân mà không có thông báo trước của Khách hàng. Sự tồn tại mâu thuẫn lợi ích hoặc quyền lợi tài chính về bất kỳ giao dịch nào trên trạm giao dịch hoặc trong khu vực cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng bởi nhân viên Công ty. Thỉnh thoảng,Công ty có thể hành động thay mặt Khách hàng với đối tác có thỏa thuận nhận hàng hóa hoặc dịch vụ với Công ty hoặc bất kỳ liên kết nào của mình. Công ty đảm bảo rằng các thỏa thuận đó được thực hiện vì lợi ích của Khách hàng trong phạmvi có thể, ví dụ như các thỏa thuận đó giúp có thể có được quyền truy cập thông tinhoặc bất kỳ dịch vụ nào khác.

9.11. Nếu bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận (hoặc bất kỳ phần nào trong quyđịnh) được nhận biết là không hợp lệ bởi tòa án có thẩm quyền, thì quy định đó sẽđược xem là một phần riêng biệt trong Thỏa thuận và sẽ không ảnh hưởng đếnphần còn lại của Thỏa thuận này.

9.12. Công ty có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng vào bất kỳlúc nào (không bắt buộc phải thông báo trước với Khách hàng).

9.13. Trong trường hợp không được quy định trong Thỏa thuận này, Công ty sẽhành động trên tinh thần thiện ý và xử lý công bằng theo thông lệ thị trường đượcchấp nhận.

9.14. Công ty có quyền soạn và sử dụng nội dung từ Thỏa thuận và phụ lục bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung. Nếu có sự khác biệt giữa nội dung trong Thỏathuận này và phụ lục bằng tiếng Trung với nội dung tương ứng bằng ngôn ngữ khác,thì nội dung tiếng Trung sẽ được sử dụng. Nội dung trong thỏa thuận được công bốtrên trang web của Công ty sẽ được có ưu thế hơn đối với nội dung trong Thỏathuận được công bố ở nơi khác.